12/Z/U/2014

zzbbyyzzbbyy (Administrator)
Uchwała Zarządu Polskiej Partii Piratów
12/Z/U/2014
z dnia 02 grudnia 2014r.
w sprawie poparcia wspólnego stanowiska europejskich organizacji
społeczeństwa obywatelskiego ostrzegającego przed traktatem o wolnym
handlu TTIP
§ 1
1. Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie art. 3 pkt. 6 ppkt. d. roz. 4
Statutu Partii uchwala iż, popiera wspólne stanowisko europejskich organizacji
społeczeństwa obywatelskiego ostrzegające przed traktatem o wolnym handlu TTIP.
2. Przyjmuje treść stanowiska, określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika stanowi integralną część uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komentarz

Sign In or Register to comment.